Figyelem fajtagondozói pályázat újra

Figyelem fajtagondozói pályázat újra

[2016-09-08]

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a MEOE Szövetség fajta egyesület szekcióban működő tagjai számára, fajtagondozói megbízás elnyerésére

 

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (továbbiakban: MEOESZ)  Alapszabálya 35.6. pontja alapján a MEOESZ Tenyésztési Bizottsága (továbbiakban TB) 5/2016. (07.06) MEOESZ TB számú egyhangú határozatával kidolgozta, a MEOESZ Elnöksége 17. és 19/2016.(07.06.) számú határozatával elfogadta és közzéteszi az Alapszabály szerinti fajtagondozó megbízás elnyeréséhez szükséges minimális szakmai feltételeket és kritériumokat, a fajtagondozói kérelmek elbírálásakor figyelembe veendő szempontokat.

 

 

A pályázat célja:

Az Alapszabályban szabályozott fajtagondozói megbízási szerződések megköthetősége előkészítése azon fajtaszervezet szekció szövetségi tagokkal, akik benyújtott pályázatuk alapján a fajtagondozói státuszból eredő alapszabályi feladatok ellátására a jelen felhívás szerinti szakmai feltételek és kritériumok alapján megfelelnek, a kérelmek elbírálásakor a jelen felhívás szerinti szempontok alapján alkalmasnak minősülhetnek fajtagondozásra.

A pályázat célja továbbá a  2016. évi X. tv-el megváltozott jogszabályi környezetben elősegíteni, hogy a Magyarországon született fajtatiszta egyedek  - a fajtagondozó szervezetek által javasolt  feltételek figyelembevételével- a MEOESZ 2016. szeptember 19. napján hatályba lépő   törzskönyvezési szabályzata alapján törzskönyvezhetek legyenek és kapjanak megfelelő, a Nemzetközi Kinológia Szövetség (továbbiakban: FCI) által elismert  származási igazolást.

A fajtagondozó státusz az arra vonatkozóan a MEOESZ-el megkötött megbízási szerződéssel keletkezik, a szerződésben meghatározott időtartamra és az abban részletesen szabályozott feltételekkel.

Pályázni az FCI által el nem ismert fajtákra is lehet.

Ki pályázhat:

 • a MEOESZ-azon tagszervezetei, amelyek a fajta szervezet tagi szekció tagjai (fajtaklubok) továbbá azon etsz-ek, akiknek az elismerése 2016. szeptember 19. után megszűnik. Sportszervezetek és helyi szervezetek részvétele ezen a pályázaton nem lehetséges.
 • a kérelmezett fajta/ák vonatkozásában az alapszabályuk szerinti céljuk minimálisan a kérelmezett ebfajta vagy fajták tenyésztésének támogatására kiterjed és
 • a pályázat benyújtásakor a civil szervezetek nyilvántartása szerint bejegyzett, hatályos alapszabállyal rendelkező szervezetek, nem állnak végrehajtási, csőd- vagy felszámolási, végelszámolási eljárás hatálya alatt, és velük szemben egyéb bejegyzett hatósági eljárás nincs folyamatban és
 • érvényes adószámmal rendelkeznek és

bejegyzett törvényes képviselőjük útján járnak el

További pályázati feltételek:

 1.  a pályázó tagnak  a pályázat benyújtásakor nincs semminemű pénz vagy egyéb tartozása  a MEOESZ felé
 2. a fajtára vonatkozó FCI által elfogadott fajtastandard előírásokat, egyéb FCI szabályokat, illetve a MEOESZ alapszabályát, hatályos törzskönyvezési és egyéb szabályzata rendelkezéseit hiánytalanul figyelembe vevő tenyésztési szabályzat megléte, amely tartalmazza mind a küllemi, mint a teljesítmény követelményekre vonatkozó, a saját szabályzataikban foglalt,  általános és speciális -  indokolatlan túlzásokat nem tartalmazó - előírásokat, amely a pályázó szervezet  illetékes szerve által elfogadást nyert

A pályázat benyújtásához csatolni szükséges:

 1. a szervezet pontos neve, szervezet bejegyzett székhelye, postacíme megjelölését, a pályázott fajta/ák pontos megnevezését
 2. a szervezet törvényes képviselőjének nevét, pontos címét, valamennyi elérhetőségét (telefon, e-mail, fax)
 3. bankszámlaszám igazolást, ha azt a civil szervezetek közhiteles elektronikus adatbázisa nem tartalmazza, vagy nyilatkozat, hogy a szervezetnek nincs bankszámlája
 4. nyilatkozatot arról, hogy rendelkezett-e állami elismertséggel- ha igen mely fajta/fajták vonatkozásában, az erről szóló kinevezés csatolása
 5. statisztikai kimutatást az etsz-ként általa regisztrált vagy nyilvántartott egyedekről és tevékenységről
 6. ha a NÉBIH  részéről korábban bármikor ellenőrzés történt a tevékenységével kapcsolatban, akkor az erről készült jegyzőkönyvet és/vagy határozatot, a megállapításokat
 7. a szervezet alapszabályát, tenyésztési szabályzatát eredeti példányban, mindkét okiraton a törvényes képviselő (ebben meghatalmazásnak helye nincs) annak minden lapja aláírásával igazolja, hogy ez a benyújtáskor hatályos alapszabály illetve szabályzat.

Javasolt az alábbi formula alkalmazása, az irat utolsó lapján:

Kelt: pl(Budapest) ……………, 2016. …………….. (pontos dátum)

Alulírott ……………….. (elnök neve) mint a …………….. (pályázó egyesület pontos, nem rövidített neve!) elnöke igazolom, hogy a fenti irat az egyesületünk mai napon hatályos alapszabálya/ tenyésztési szabályzata.”

Minden további lapon is szerepeljen az elnök aláírása!

 1. a tenyésztési szabályzat részeként tenyészszemle és konfirmációs szabályzatot (konfirmációs eljárás MEOESZ törzskönyvezési szabályzat szerint: regisztrációs lappal bíró azon egyedek származási lapra jogosultágának megszerzésére irányuló eljárás, amelyek a törzskönyvezési feltételeknek megfeleltek, de szülőpárjuk részben vagy egészben nem rendelkezik a pályázó tenyésztési szabályzata szerinti tenyészthetőségi feltételekkel), ezeknek az eljárási rendjét
 2. a tenyésztési szabályzat részeként meg kell jelölni azt a minimumot, amely a 4 soros FCI pedigré kiadásához szükséges (tenyésztésbeli vételi  feltételek)
 3. a pályázott fajta/ák vonatkozásában 2014. január 1. napjától az eddig végzett munkáról szóló beszámolót, részletes statisztikai (tehát nem nevesített) adatokkal bemutatva (rendezvények-résztvevők száma, tenyésztéssel összefüggésben végzett érdemi és adminisztratív munka stb.),
 4. továbbá minden olyan egyéb ténynek és körülménynek a bemutatása, mely a MEOESZ Alapszabálya és jelen kiírás elbírálási szempontjai alapján a pályázó megítélése szerint kérelme kedvező elbírálását elősegítheti.

A pályázatot dupla zárt borítékban, papír alapon, minden lapot az elnök aláírásával ellátva kell benyújtani a MEOESZ Elnökének, Korózs Andrásnak címezve, személyesen átadva a MEOESZ 1191 Budapest Hoffher Albert utca  38-41.sz alatti iroda titkárságán vagy ugyanezen címre postai ajánlott küldeményként kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Pályázat fajtagondozó szervezet cím elnyerésére". Egyidejűleg a kérelem teljes dokumentációját PDF formátumban szkennelve be kell nyújtani elektronikusan is a tenyesztesitanacs@kennelclub.hu e-mail címre.

Érvénytelen a pályázat, ha a két benyújtási formából csak az egyiket teljesíti a pályázó.

A pályázat benyújtási határideje a MEOESZ Elnöksége MEOESZ E. 34/2016.(08.31.) határozata alapján 2016. szeptember 01. napjától kezdődően folyamatosan, szabályosan benyújtottnak az a pályázat minősül, amelyik a fenti két módon beérkezik.

Az ezen határidő után benyújtott pályázatok akkor kerülnek elbírálásra, ha a korábban kiírt pályázat alapján szabályosan benyújtott és kedvezően elbírált pályázatokkal illetve megkötött szerződésekkel az adott fajtában korábban még nem került sor az Alapszabály szerinti maximum két fajtagondozó megbízás kiadására.

Ezért nyomatékosan felhívjuk mindenki figyelmét, hogy pályázatát a fenti két módon (papír alapon és elektronikusan is) mielőbb nyújtsa be.

A beérkezett pályázatok felbontására folyamatosan, a Tenyésztési Bizottságnak a 2016. augusztus 03. 13.00 óráig beérkezett pályázatok hiánytalan felolgozását követő első ülésétől kerül sor. A TB hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót, amely hiánypótlásra történő felszólítás elektronikus úton történik. A hiánypótlást a felszólítást követő legkésőbb 8 munkanapon belül teljesíteni szükséges. Ennek elmaradása esetén a pályázatot a TB hiányos tartalma szerint bírálja el, a hiánypótlási határidőn túl érkező hiánypótlást nem veszi figyelembe. A hiánypótlást a benyújtásra előírt módon, a TB részére a fenti email címre elektronikusan, a MEOESZ Titkárságára papír alapon kell megküldeni. A hiánypótlási határidő megtartottnak minősül, és az így csatolt iratok figyelembe veendők, ha a hiánypótlást elektronikusan  a fenti 8 munkanapon belül megérkezik, és legkésőbb 8 munkanapon belül az irat eredetben is csatolásra kerül.  A felbontásról és az esetleges hiánypótlási felszólításról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A TB a javaslatát a MEOESZ Elnökség részére a rendelkezésére álló dokumentumok alapján készíti el.

A pályázat elbírálásának rendje (az Alapszabály, a MEOESZ Elnöksége 19/2016.(07.06.) MEOESZ E határozata és a Ptk. alapján is):

 • TB megvizsgálja, értékeli a pályázatokat és ennek alapján javaslatot tesz a MEOESZ Elnöksége részére minden pályázó esetében minden pályázott fajtájára lebontva, hogy a fajtagondozói megbízás kiadását vagy mellőzését javasolja
 • a MEOESZ Elnöksége a pályázat anyaga és a TB javaslata birtokában dönt arról, hogy adott pályázóval a MEOESZ köt vagy nem és mely fajtákra fajtagondozói megbízást (csak azokra vonatkozhat, amelyek a 2016. 08.03-án lejárt pályázat alapján nem kerültek betöltésre, vagy a fajtagondozói megbízás a jövőben bármilyen okból megszűnik)
 • a TB javaslata az Elnökséget nem köti
 • az Elnökség szerződés kötésre vonatkozó „igen” határozata alapján a MEOESZ törvényes képviselőjeként eljáró Elnök köti meg az egyedi megbízási szerződést
 • az egyedi megbízási szerződések megkötésére vagy annak elmaradására, tartalmára és teljesítésére és egyéb körülményeire a Ptk. szerződésekre és a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadóak
 • a megbízási szerződések főbb tartalmi rendelkezései minden fajtagondozói megbízás esetén azonosak, ezeket az Elnökség külön határozattal fogadja el, de a gondozott fajta/ák fajtaspecifikumai vagy a pályázó egyedi körülményei által indokolt körben a szerződések részletes tartalma változhat.

 

A pályázat elbírálásánál irányadó szakmai szempontok a TB és az Elnökség munkájában ( az Alapszabály és TB 5/2016.(07.06.) MEOESZ TB határozat alapján):

- a pályázat anyagát összeveti a fajtagondozói státuszra vonatkozó alapszabályi rendelkezésekkel, és megvizsgálja az annak való megfelelőséget

- az Alapszabálynak való megfelelés esetén tovább vizsgálja, hogy a pályázati anyag megfelel-e a fajtagondozók alapszabályi feladatai teljesíthetőségének (FCI megfelelőség, a fajta tenyésztési alapelveinek, tenyésztési programjának szabályai szolgálják-e a fajta, annak állománya minőségének megőrzését és javítását kinológiai szakmai és állatvédelmi szempontok alapján)

- ezt követően a pályázati dokumentáció alapján a pályázó által bemutatott esetleges fajtagondozói működése elősegíti-e a hazai kinológiában az elmúlt 4 évben mutatkozott visszaesés és elvándorlás hatásainak a jövőben való enyhítését, kiküszöbölését, és hosszú távon alkalmas-e a hazai kinológia állományában való minőségi és mennyiségi javulás elérésére

- a MEOESZ statisztikai adataival való összevetéssel azt is vizsgálja és kizáró körülményként értékelheti, hogy a pályázó korábbi működése volt-e befolyással és milyen előjellel a fent említett előző évekbeli kinológiai visszaesésekhez a pályázó által korábban befolyásolt fajtákban.

- amennyiben a  pályázó FCI által el nem ismert fajtára pályázik, úgy az ezen fajták kis egyedszámára tekintettel az elbírálás során előnyben részesül az a pályázat, amely valamennyi ilyen fajtára nyújtotta be a pályázatát

-Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázathoz megadott adatok (pl. a tenyésztési szabályzat) a megbízás odaítélésének és fenntartásának feltételei, azok későbbi változását a fajtagondozó a Szövetség felé  a későbbiekben is jelezni köteles. Ezért vállalható és tartható szabályokat ajánlatos alkalmazni pl. a tenyésztési szabályzatban.

 

 Jelen pályázati kiírás kihirdetése a MEOESZ hivatalos honlapján annak TB és Elnökség általi elfogadását követő napon való megjelenésével kerül kihirdetésre.

MEOESZ TB

MEOESZ Elnöksége

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala