Közlemény

Közlemény

KÖZLEMÉNY

A MEOESZ valamennyi tagszervezete részére

A MEOESZ 2023.07.31-én megtartott elnökségi ülése meghatározta a 2023. évi tisztújító és beszámoló közgyűlés időpontját és már korábban kinevezte a Jelölő Bizottság tagjait.

Ennek alapján a MEOESZ Elnöksége tájékoztatja a tagságot, hogy a közgyűlési időpont: 2023.augusztus 30. A közgyűlési meghívót és mellékleteit a napokban megküldjük.

Ennek alapján tájékoztatjuk a tagszervezeteket, hogy a tisztségviselőkre jelöléseiket a Bizottság tagjain keresztül az alábbi elérhetőségeiken adhatják le:

A Jelölő Bizottság tagjai és elérhetőségük:

A Jelölő Bizottság elnöke:
Trefán-Török Alexandra (+36-20-386-8470., e-mail: alexandra.torok@icloud.com)

A Jelölő Bizottság tagjai:
Bátonyi Gábor (+36-20-9910-181., e-mail.: tigerwoodsdogs@gmail.com)
Dobainé Tar Zsuzsanna (+36-20-9348-925., e-mail: zsuzsa.dobai@dnd.hu)
Orbán Sándor (+36-30-260-3988., e-mail: csacsligeti@gmail.com)

A jelölési folyamat során irányadó Alapszabályi és SzMSz rendelkezések:

Alapszabály:

18.7.1.A tagegyesület törvényes képviselője választhat és a törvényes képviselő vagy bármely tagszervezet bármely természetes személy tagja bármely tisztségre megválasztható, ha egyébként megfelel a Ptk. 62.§-(5). bek-ben foglalt rendelkezéseknek.

18.7.2.Az arra jogosult személy szövetségi tisztségre a távollétében is megválasztható, feltéve, hogy előzetesen legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a jelöléshez és a választásához hozzájárult. A tisztségre megválasztott személy megválasztását követően köteles azt a legjobb képessége szerint ellátni.”

„20.1./ Összeférhetetlenség miatt nem választhatók vezető tisztségviselőknek egymás Ptk.685.§.b) szerinti közeli hozzátartozói.

20.2./ Egy személy csak egy vezető tisztséget tölthet be.”

SzMSz.:

„13/9. A jelölő bizottság feladatai és eljárása:
- a közgyűlés tagsága körében tájékozódás, vélemények, javaslatok összegyűjtése az egyes tisztségek betöltésére szóba jöhető személyekről.
- az adatgyűjtés eredménye alapján személyre és a betöltendő tisztségre vonatkozó megindokolt javaslatok készítése, a Közgyűlés előtt legalább 5 nappal.
- a javaslatokat a jelölő bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé,
- a közgyűlés tagjai az egyes tisztségekre további jelölteket is javasolhatnak,
- a jelölteknek a jelölő listára való felkerüléséről a közgyűlés személyenként, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 50%+1 szavazattal határoz. A jelöltek a listára való felkerülésüket támogató szavazatok száma szerinti sorrendben kerülnek, a több támogató szavazatot kapók először, ezt követően csökkenő sorrendben, de a szavazatok száma feltüntetése nélkül.
- a jelölőlistára csak olyan személy kerülhet, aki a közgyűlésen szóban, vagy azt megelőzően legalább teljes bizonyító erejű okiratban a tisztség elvállalásáról megválasztása feltételével igennel nyilatkozik
- a jelölések lezárása után a jelölő bizottság összeállítja a jelöltek listáját és átadja a szavazatszedő és számláló bizottság részére.” 

„13.12. A jelölő bizottság megbízatása a választás lezárásáig, a megválasztott személyek nevének határozati kihirdetéséig tart, a mandátumvizsgáló bizottság és a szavazatszedő és számláló bizottság megbízatása a közgyűlés elnökének a közgyűlést bezáró bejelentéséig tart, a keletkezett jelenléti ívet és okirati mellékleteit (képviseleti jogok Szövetségi tagnyilvántartástól eltérő tartalmú okirati igazolása: meghatalmazások és bírósági nyilvántartási kivonatok) és a szavazólapok átvételi igazolását tartalmazó okiratot ezt követően még a helyszínen átadják a Szövetség ügyvezetőjének.”

A jelöléseket az alábbi tisztségekre és feladatokra fogadja a Jelölő Bizottság:
Elnökség 6 tagja
Felügyelő Bizottság elnöke és 4 tagja

A MEOESZ minden tagszervezete ugyanazon személyre ugyanazon tisztségre csak egy érvényes jelölést adhat. 

A Jelölő Bizottság tagjai természetesen maguk is jelölhetőek tisztségre.

A Jelölő Bizottság eredményes munkájához ezúton is kívánok sok sikert.

Budapest, 2023. július 31. 

Sporttársi üdvözlettel
Korózs Gábor
a MEOE Szövetség Elnöke

 

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala